مقالات

پلی وینیل پیرولیدون: ویژگی ها و کاربردها
۲۸ مهر ۱۴۰۱

یکی از مشتقات استیلن بر پایه پژوهش های پروفسور ریپی، مونومر وینیل پیرولیدون است. پلی وینیل پیرولیدون پلیمری آمورف ...

ﺗاﺛﻴﺮ پلی ونیل پیرولیدون (PVP) ﺑﺮ اﻧﺪازه ذرات و ﺧﻮاص ﻧﻮری نانو ذرات اکسید روی ﺳﻨﺘز ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺗﺮﻣﻮﻟﻴﺰ
۲۸ مهر ۱۴۰۱

نانوذرات اكسید روی (ZnO) با استفاده از روش ساده و تک مرحله ای ترمولیز، با حل كردن استات روی بـه ...

ﺳﻨﺘز نانو ذرات نقره در زمینه هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بوسیله پرتودهی با الکترون های پر انرژی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

نانو ذرات نقره کاربردهای گستردهای در صنایع مختلف دارند. در روشهای معمول نانو ذرات با روش شیمیایی سنتز می ...

سنتز پلی متیل متاکریلات حاوی نانوذرات سیلیکا با روش بسپارش تعلیقی درجا جهت مصرف در صنایع روکش
۲۸ مهر ۱۴۰۱

در این پژوهش ابتدا بسپارش تعلیقی درجا و با استفاده ازغلظت بهینه شده پلی وینیل پیرولیدون به عنوان عامل ...

سنتز نانوذرات نقره روی پارچه پنبه ای با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون به عنوان عامل کاهنده و پایدارکننده
۲۸ مهر ۱۴۰۱

نانوذرات نقره کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارند، به ویژه اثر ضدمیکروبی آنها روی پلیمرها و الياف نساجی شناخته ...

خواص پوویدون آیداین به عنوان یک آنتی سپتیک وسیع الطیف
۲۸ مهر ۱۴۰۱

از میان چندین ماده ضد میکروبی موجود، ترکیبات ید مثل پوویدون آیداین بعلت اثرات مناسب بر ترمیم زخم و قابلیت ...

error: محتوای محافظت شده