کاتالوگ شاین

Tablet Film Coat


https://rahavardtamin.ir/wp-content/uploads/2022/06/Rectangle-515.png

روکش های قرص بطور گسترده توسط شرکت های داروسازی در اهداف مختلف استفاده می گردد. RT.Film در سه نوع    (NOR) نرمال، (NOR2) نرمال2 و (EZE) اینتریک عرضه می گردد. RT.Film NOR برپایه HPMC،RT.Film NOR2 برپایه PVA و برای هسته های قرص حساس به رطوبت است. RT.Film EZE مخصوص داروهایی با خاصیت رهایش در محیط بازی روده می باشد. هر سه نوع RT.Film بطور اختصاصی برای نیاز های خاص و کاربرد مشتری فرموله می شود.

R-S-01

گروه:شاین

VI-S-01

گروه:شاین

VI-S-05

گروه:شاین

VI-S-02

گروه:شاین

VI-S-09

گروه:شاین

BR-S-04

گروه:شاین

GR-S-05

گروه:شاین

G-S-03

گروه:شاین

GR-S-02

گروه:شاین

Y-S-08

گروه:شاین

BI-S-03

گروه:شاین

O-S-01

گروه:شاین

R-S-02

گروه:شاین

VI-S-03

گروه:شاین

VI-S-07

گروه:شاین

VI-S-08

گروه:شاین

BR-S-02

گروه:شاین

GR-S-01

گروه:شاین

G-S-04

گروه:شاین

Y-S-01

گروه:شاین

Y-S-07

گروه:شاین

BL-S-01

گروه:شاین

GR-S-03

گروه:شاین

GR-S-04

گروه:شاین

R-S-03

گروه:شاین

VI-S-04

گروه:شاین

VI-S-09

گروه:شاین

BR-S-03

گروه:شاین

O-S-04

گروه:شاین

G-S-02

گروه:شاین

Y-S-03

گروه:شاین

Y-S-02

گروه:شاین

BI-S-05

گروه:شاین

BL-S-04

گروه:شاین

G-S-01

گروه:شاین

W-S-01

گروه:شاین

R-S-04

گروه:شاین

BR-S-01

گروه:شاین

O-S-03

گروه:شاین

O-S-02

گروه:شاین

Pink-S-02

گروه:شاین

VI-S-06

گروه:شاین

Y-S-06

گروه:شاین

BR-S-06

گروه:شاین

BR-S-06

گروه:شاین

BI-S-06

گروه:شاین

BR-S-07

گروه:شاین

O-S-01

گروه:شاین

Y-S-05

گروه:شاین
error: محتوای محافظت شده