بُعد اقتصادی

عملکرد شرکت برای سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش  58 درصدی فروش و  31 درصدی سود خالص صورت پذیرفته و به ترتیب فروش از مبلغ 5.404.657 میلیون ریال به مبلغ 8.521.564 میلیون ریال و سود خالص از مبلغ   2.426.002  میلیون ریال به مبلغ   3.173.531 میلیون ریال در پایان دوازده ماهه سال 1402 افزایش یافته است و همچنین طبق گزارشات موجود در سایت سازمان بورس اوراق بهادار شرکت داروسازی ره آورد تامین در بین شرکتهای دارویی حاضر در بازار سرمایه جایگاه  نوزدهم را از نظر مبلغ فروش و جایگاه دوم را از نظر رشد فروش به خود اختصاص داده است. 

error: محتوای محافظت شده