تاریخچه

تاریخچه شرکت

شرکت در ابتدا تحت نام ”شیمیایی ره آورد تامين” درتاريخ 11 آبان ماه 1383 به صورت “سهامی خاص” تاسيس و تحت شماره  233566 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. بموجب تغییرات به عمل آمده در اساسنامه شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 25 تـیر ماه 1391 نام شرکت به”دارویی ره آورد تامین” تغییر یافت و همزمان ماده دو اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت)، کلمات “اشکال مختلف دارویی” اضافه شد. تغییرات مذکور در روزنامه رسمی مورخ 7 آذر ماه 1391 به شماره 19730 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در ”تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص، خیابان داروپخش،کارخانجات داروپخش، خیابان فروردین سوم، درب شماره 5 و کارخانه در شهرستان ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان هجدهم” است. درحال حاضر شرکت جزو واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین می باشد.

فعاليت  اصلی

موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده دو اساسنامه آن عبارت است از: توليد و بسته بندی اشکال مختلف دارویی مواد اوليه دارویی، شيميایی آرايشی، بهداشتی و ساير محصولات مشابه و تهيه و تامين کليه مواد و وسايل، دستگاه ها و ماشين آلات مورد نياز از داخل و خارج شرکت، فروش توليدات و نتايج تحقيقات و فناوري های حاصله در بازارهای داخلی و صادرات آن به خارج از کشور، مشارکت و سرمايه گذاری و سرمايه پذيری در شرکت های داخلی و خارجی از طريق تعهد و خريد سهام ساير شرکت ها و هر گونه عمليات صنعتی، بازرگانی، مالی و تجاری که بطور مستقيم و غير مستقيم با هر يک از موضوعات فوق مرتبط باشد.

error: محتوای محافظت شده