هیأت مدیره شرکت دارویی ره آورد تأمین - سهامی عام

دکتر احمد اکبری
دکتر احمد اکبری رئیس هیات مدیره
دکتر احمدرضا طاهری
دکتر احمدرضا طاهری نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
دکتر الهام فرهنگی
دکتر الهام فرهنگی عضو هیات مدیره
دکتر مهدی محمدی
دکتر مهدی محمدی عضو هیات مدیره
error: محتوای محافظت شده