کاتالوگ ماتTablet Film Coat

روکش های قرص بطور گسترده توسط شرکت های داروسازی در اهداف مختلف استفاده می گردد. RT.Film در سه نوع    (NOR) نرمال، (NOR2) نرمال2 و (EZE) اینتریک عرضه می گردد. RT.Film NOR برپایه HPMC،RT.Film NOR2 برپایه PVA و برای هسته های قرص حساس به رطوبت است. RT.Film EZE مخصوص داروهایی با خاصیت رهایش در محیط بازی روده می باشد. هر سه نوع RT.Film بطور اختصاصی برای نیاز های خاص و کاربرد مشتری فرموله می شود.

727

گروه:مات

730

گروه:مات

606

گروه:مات

601

گروه:مات

517

گروه:مات

526

گروه:مات

535

گروه:مات

335

گروه:مات

301

گروه:مات

347

گروه:مات

807

گروه:مات

901

گروه:مات

1002

گروه:مات

1015

گروه:مات

526

گروه:مات

306

گروه:مات

1013

گروه:مات

720

گروه:مات

725

گروه:مات

610

گروه:مات

602

گروه:مات

521

گروه:مات

531

گروه:مات

506

گروه:مات

318

گروه:مات

327

گروه:مات

308

گروه:مات

804

گروه:مات

211

گروه:مات

1010

گروه:مات

1014

گروه:مات

540

گروه:مات

612

گروه:مات

215

گروه:مات

715

گروه:مات

701

گروه:مات

712

گروه:مات

608

گروه:مات

544

گروه:مات

522

گروه:مات

545

گروه:مات

306

گروه:مات

311

گروه:مات

314

گروه:مات

802

گروه:مات

708

گروه:مات

730

گروه:مات

610

گروه:مات

608

گروه:مات

506

گروه:مات

801

گروه:مات

707

گروه:مات

722

گروه:مات

724

گروه:مات

607

گروه:مات

612

گروه:مات

539

گروه:مات

546

گروه:مات

541

گروه:مات

323

گروه:مات

338

گروه:مات

803

گروه:مات

805

گروه:مات

219

گروه:مات

1012

گروه:مات

1007

گروه:مات

1003

گروه:مات

301

گروه:مات

728

گروه:مات

708

گروه:مات

704

گروه:مات

611

گروه:مات

609

گروه:مات

540

گروه:مات

549

گروه:مات

508

گروه:مات

337

گروه:مات

329

گروه:مات

304

گروه:مات

313

گروه:مات

209

گروه:مات

902

گروه:مات

1005

گروه:مات

1009

گروه:مات

304

گروه:مات

210

گروه:مات
error: محتوای محافظت شده