کمیته انتصابات

دکتر احمد اکبری
دکتر احمد اکبری رئیس هیات مدیره - غیر موظف
دکتر احمدرضا طاهری
دکتر احمدرضا طاهری نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
دکتر مهدی محمدی
دکتر مهدی محمدی عضو هیات مدیره - غیر موظف
دکتر الهام فرهنگی
دکتر الهام فرهنگی عضو هیات مدیره - غیر موظف
محمد حسین کاملی
محمد حسین کاملی مدیر حسابرس داخلی
error: محتوای محافظت شده