دیکلوفناک سدیم

بررسي تأثير نوع و مقدار پليمر بر قدرت مخاط چسبي و سرعت آزادسازي دارو از فيلم هاي مخاط چسب داخل گونه اي ديكلوفناك سديم
۲۸ مهر ۱۴۰۱

دارورسانی درون گونه ای یک جایگزین مناسب برا ی تجویز دارو از راه خوراکی و یک روش مناسب تجویز، جهت ...

error: محتوای محافظت شده