ضدمیکروبی

مطالعه فاکتورهای فارماکوپه ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی، نمونه محلولهای پوویدون آیداین موجود در بازار دارویی ایران
۲۸ مهر ۱۴۰۱

با توجه به سازندگان مختلف محلولهای پوویدون آیداین، دراین تحقیق کیفیت محلولهای موجود مطابق با معیارهای فارماکوپه و تاثیر فاکتور ...

error: محتوای محافظت شده