پلی ونیل پیرولیدون

ﺗاﺛﻴﺮ پلی ونیل پیرولیدون (PVP) ﺑﺮ اﻧﺪازه ذرات و ﺧﻮاص ﻧﻮری نانو ذرات اکسید روی ﺳﻨﺘز ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺗﺮﻣﻮﻟﻴﺰ
۲۸ مهر ۱۴۰۱

نانوذرات اكسید روی (ZnO) با استفاده از روش ساده و تک مرحله ای ترمولیز، با حل كردن استات روی بـه ...

error: محتوای محافظت شده